Skip to content

За нас

Наше Осигурување АД Кочани е осигурително брокерско друштво со решение за вршење на осигурително брокерски работи од Министерството за финансии бр.12-23704/2 од 27.07.2009 год.

Имаме отворено деловни единици во Скопје и Кочани.

nase_familyyy