Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

ПРОНАЈДЕТЕ ЈА ВАШАТА ВИСТИНСКА ПОНУДА

Автомобилска одговорност

Менаџерско осигурување

Патничко осигурување

Каско осигурување

Осигурување од одговорност

Земјоделско осигурување

Осигурување на имот

Транспортно осигурување

Животно осигурување

За нас

Наше Осигурување АД Кочани е осигурително брокерско друштво со решение за вршење на осигурително брокерски работи од Министерството за финансии бр.12-23704/2 од 27.07.2009 год.

Имаме отворено деловни единици во Скопје и Кочани.

nase_familyyy