Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

ПРОНАЈДЕТЕ ЈА ВАШАТА ВИСТИНСКА ПОНУДА

Осигурително брокерски услуги :

 • за сите правни и физички лица
 • во сите видови на осигурувања
 • кај сите видови на оштетни побарувања
 • кај сите осигурителни компании

1. Пред да се склучи полисата

 • појаснувања и совети за одделни видови осигурувања

 • појаснувања и совети за одделни осигурителни компании

 • адекватна анализа и снимање на ризикот

 • изработка на повеќе можни варијанти за осигурување

 • ја објаснува методологијата за утврдување на висината на премијата

 • препораки за избор на најсоодветно осигурително покритие

 • запознавање на осигуреникот со условите на полисата

 • запознавање на осигуреникот со неговите обврски по таа полиса

2. За времетраење на полисата се грижи да се превземат сите неопходни дејствија, во случај на:

 • промена на ризикот

 • промена на сумата на осигурување или

 • други важни промени,

3. Во случај на штетен настан

 • пријавување на штета кај осигурувачот

 • совет и појаснување за процесот на обештетување

 • посредување при процена, со свои стручни лица

 • посредување во утврдување на причина за штетата

 • соработува со сите страни во обезбедување на докази за утврдување на висина на штета и докази за правен основ за исплата на истата

 • превземање на сите правни дејствија во предвидените рокови, а кои се предуслов за уживање на правата по таа полиса

 • посредува во ажурирање и навремена исплата на штетата

Регулирање на штети

НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД посредува при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигурен штетен настан. На сите корисници на оваа услуга, помагаме во комплетирањето на потребната документација за пријава на штета и го забрзуваме процесот на ликвидација и исплата на Вашата штета.

Укажуваме на правна помош на осигуреникот во текот на важење на Договорот на осигурување, како пред, така и по настанување на осигурениот настан, а особено да обезбеди дека осигуреникот ги извршил сите правни дејствија во предвидените рокови,а кои се предуслов за стекнување и уживање на правата кои произлегуваат од Договорот на осигурување.

Исто така, вршиме услуга на посредување и продажба на осигурените оштетени предмети.