Skip to content
БРЗО, ЕДНОСТАВНО, ЛЕСНО 

Вистинска одлука
  за иднина

КАСКО осигурување

Дали станот, куќата во која ги минувате најубавите мигови од Вашиот живот се осигурани?

Уште не ? Што чекате ? За годишна премија помалку од една семејна вечера во ресторан, ќе направите полиса за домаќинско осигурување и ќе спиете безбедно и мирно.

housing estate

Домаќинско осигурување подразбира осигурување на:

 • Станбени објекти, станови и индивидуални згради, како градежни објекти со вградената електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација кои служат за живеење.
 • Предмети во домаќинството, предмети кои служат за уредување на станот и предмети за лична употреба, кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.
 • Одговорност за штета причинета од и спрема трети лица.
 • Подмирување на трошоци за нужно сместување на осигуреникот и неговото семејство, кога станот е оштетен до степен да не е погоден за живеење.

Ова осигурување ги покрива следните ризици:

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Излевање на вода од уреди и цевки за топловодни инсталации
 • Провална кражба и разбојништво, освен во ненаселени станови и викенд куќи, до колку тоа посебно не е договорено.

Покрај овие, а при дополнителна премија, осигурувањето на домаќинства може да вклучува осигурување и од следните дополнителни опасности (ризици):

 • Поплава, порој и високи води
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Кршење стакло