Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Животно осигурување

Не Ви е осигурен животот? Што чекате? Осигурајте го највредното нешто што го имате – купете Полиса за Животно осигурување!!!

Со склучувањето полиса за осигурување на живот истовремено добивате осигурување и штедење. Минималната годишна премија изнесува 180 евра и може да се плаќа месечно, квартално, полугодишно или годишно. Може да се осигураат здрави лица од навршени 14 до 65 години и деца од 91 ден до 13 години.

young-family-with-their-little-son-home-n

Осигурувањето ЖИВОТ претставува

  • Облик на заштита на вредноста на сопствениот капитал
  • Проверен и прифатен облик на штедење во сите развиени европски земји и светот, кое носи постојана добивка
  • Квалитетен облик на осигурување од сите ризици кои ги носи динамичниот живот.

Денес во развиениот свет, нема граѓанин кој не мисли на себе, својата иднина и иднината на своето семејство, а да нема осигурување на живот.

Ако сакате да се осигурате од ризикот кој Ви го носи Животот, истовремено да штедите и да остварите добивка?

Ако сакате на своите најблиски да им обезбедите сигурност, а за себе безгрижна и посигурна трета доба?

Ви нудиме ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ

  1. Осигурување на живот во случај на смрт и доживување со дополнително осигурување во случај на смрт поради несреќен случај.
  2. Осигурување на живот во случај на смрт и доживување.
  3. Осигурување на живот во случај на смрт и доживување со еднократна уплата на премија.
  4. Дополнително осигурување на лица од последици на несреќен случај (дополнителна незгода), покрај осигурувањето на живот.
  5. Детско штедно осигурување.

Најпродавани полиси