Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Земјоделско осигурување

Замјоделското осиугурување или осигурување на посеви и плодови е Ваша карта за успешен земјоделски бизнис,. Временските непогоди може да им нанесат огромни штети на сите видови земјоделски култури. Осигурете се и заборавете на Вашата немоќ во борба со природата.

  Ви нудиме осигурување од:

 • ОСНОВНИ РИЗИЦИ град, пожар и удар на гром
 • ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ пролетен мраз, поплава и олуја
unnamed

Сите осигурувања од дополнителни ризици се условени со осигурување од основните ризици.
Според условите за осигурување на посеви и плодови може да се осигураат сите видови земјоделски култури за време додека се наоѓаат во неожнеана или не обрана состојба. Кај земјоделските култури е осигуран родот, односно оние делови од растението кои преставуваат основна употребна вредност заради кои и се одгледуваат.


  Предмет на осигурување:

 • Житарици, индустриски и градинарски култури;
 • Овошни и лозови насади и плодови
 • Млади овоштарници и лозја
 • Млади шумски култури
 • Лековити билки
 • Украсни растенија
 • Култури во стакленици и пластеници

Осигурете ја својата инвестиција, преку купување на полиса за осигурување на посеви и плодови !!!