Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

КАСКО осигурување

Имате ново возило ? Купете каско полиса и возете сигурно !!!

Овој вид осигурвање е доброволно осигурување и зависи од видот/типот на возилото како и од вредноста/цената на возилото.
Осигурувањето покрива штети за кои може и вие да сте виновни само да не сте под дејство на алкохол, без возачка дозвола, и неосигурено возило.
Каско осигурувањето има повеќе варијанти како и на дополнителни ризици меѓу кои е и кражбата како и намерна причинета штета од трето лице.
Потребни документи за осигурување се сообраќајната дозвола и цената на возилото по фактурна вредност или по каталог.
Овој вид осигурување е со различни модалитети на франшиза (учество во штета).

kasko
 • Предмет на каско осигурувањето се сите видови моторни, приклучни, автобуси, товарни, работни и шински возила и нивните составни делови. Како составни делови на возилото се сметаат целата опрема и уреди, алат, прибор и резервни делови испорачани од производителот на соодветниот тип на возилото. Каско осигурувањето може да се склучи како:
 • делумно каско осигурување
 • потполно каско со или без вклучен ризик на кражба
 • каско осигурување со франшиза 100, 200, 300, 400 и 500 евра
 • каско осигурување без франшиза
 • Основни покриени ризици: Сообраќајна незгода: превртување, судар, удар, лизгање, пад во провалија и слично
 • Паѓање или удар од некој предмет
 • Пожар
 • Ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство
 • Удар од гром
 • Експлозија, освен експлозија од нуклеарна енергија
 • Луња