Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Регулирање на штети

НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД посредува при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигурен штетен настан. На сите корисници на оваа услуга, помагаме во комплетирањето на потребната документација за пријава на штета и го забрзуваме процесот на ликвидација и исплата на Вашата штета.

Укажуваме на правна помош на осигуреникот во текот на важење на Договорот на осигурување, како пред, така и по настанување на осигурениот настан, а особено да обезбеди дека осигуреникот ги извршил сите правни дејствија во предвидените рокови,а кои се предуслов за стекнување и уживање на правата кои произлегуваат од Договорот на осигурување.

Исто така, вршиме услуга на посредување и продажба на осигурените оштетени предмети.